Principalele procese ale managementului conţinutului proiectului sunt:
- Iniţierea proiectului
  • - Planificarea conţinutului proiectului
- Definirea conţinutului proiectului
- Verificarea conţinutului proiectului
- Controlul modificării conţinutului

  1. Iniţierea proiectului – se realizează cu scopul de a angaja organizaţia să înceapă proiectul sau o fază următoare proiectului.initierea_proiectului.JPG

Date de intrare
Descrierea produsului este prezentată în documentaţia tehnică pentru care proiectul a fost conceput.
Planificarea strategică a organizaţiei trebuie să fie gândită ca un factor de decizie în selecţia diverselor proiecte. Orice proiect trebuie să fie coerent, să concorde cu obiectivele strategice ale organizaţiei care se angajează să îl execute. Pentru aceasta se întocmeşte un plan strategic de dezvoltare la nivelul organizaţiei.
Criteriile de selecţie a proiectului sunt definite, în mod specific, în termenii rezultatului proiectului şi pot acoperi întreaga sferă de interese manageriale posibile, cum sunt: analiza şi evaluarea costurilor, a profitului financiar, a cotei de piaţă, claritatea prezentării şi relevanţa obiectivelor proiectului, impactul economic, social şi asupra mediului, notorietatea membrilor echipei, condiţii de parteneriat.
Date istorice cuprind totalitatea informaţiilor cu privire atât la rezultatele deciziilor precedente de selecţie a proiectelor, cât şi la performanţele obţinute în alte proiecte derulate anterior.
Instrumente şi metode de demarare a proiectului
Metode de selecţie a proiectelor: - Metode de evaluare a profitului , - Metode optimizare a constrângerilor . Toate aceste metode se numesc metode decizionale.
Părerea experţilor va fi solicitată pentru a evalua intrările în procesul de iniţiere a proiectului. O astfel de expertiză poate fi asigurată de către o persoană sau grup de persoane ce deţin cunoştinţe de specialitate în domeniu.
Date de ieşire
Statutul proiectului este un document oficial ce autorizează existenţa proiectului reglementând structura şi modul de lucru în cadrul acestuia. Statutul proiectului trebuie să fie emis de către conducătorul unităţii sau un director din afara proiectului şi să fie elaborat la un nivel apropiat de cerinţele temei. În acest fel, statutul asigură managerului de proiect autoritate sufucientă pentru a folosi resursele organizaţiei în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. Statutul trebuie să includă fie în mod direct, fie în mod indirect, referiri la următoarele documente:
- Necesitatea pentru care proiectul a fost gândit;
- Descrierea produsului obţinut în cadrul proiectului.
Când un proiect este elaborat pe bază de contract, contractul semnat de ambele părţi implicate şi anexele la contract vor servi, în general, ca statut al proiectului.
Desemnarea managerului de proiect este o activitate prioritară demarării planului de execuţie a proiectului şi, de preferat, cu mult înainte de întocmirea planului de realizare a proiectului.
Constrângerile sunt factori care vor limita opţiunile echipei de lucru în proiect. Atuni când un proiect funcţionează pe bază de contract, prevederile contractuale sunt considerate
Ipotezele reprezintă un ansamblu de elemente care sunt presupuse ca fiind adevărate, reale, sau asiguratorii în proiect.
Planificarea conţinutului de proiect
Se redactează un document scris privind conţinutul şi scopul proiectului, se elaborează scheme, care vor servi drept referinţă şi punct de plecare pentru viitoarele decizii ce se vor lua în cadrul proiectului.
planificarea_continutului_de_proiect.JPG
Instrumente şi metode de planificare a conţinutului proiectului
Analiza lucrării trebuie realizată de către membrii echipei în cadrul proiectului. Analiza implică dezvoltarea dezvoltarea unei cunoaşteri şi concepţii cât mai bune a produsului ce urmează a se realiza în cadrul proiectului.
Analiza cost / beneficiu implică estimarea cheltuielilor (costurilor) directe şi indirecte şi a beneficiilor (încasări) pentru diferite variante posibile de elaborare a proiectului.
Identificarea alternativelor (variantelor) rezultă în urma unor şedinţe de analiză folosind diverse tehnici prin care să poată fi generate diferite abordări ale proiectului. Există o multitudine de tehnici manageriale folosite în aceste cazuri. Dintre cele mai des întâlnire se pot enumera gândirea colectivă şi colaterală.
Date de ieşire din procesul de planificare a conţinutului
Definirea conţinutului furnizează o bază de referinţă scrisă pentru luarea deciziilor viitoare şi pentru confirmarea sau înţelegerea conţinutului proiectului între părţile implicate. Enunţarea conţinutului trebuie să cuprindă referiri la umrătoarele aspecte :
  • Justificarea proiectului prin care se argumentează satisfacerea cerinţelor pentru care proiectul a fost elaborat.
  • Produsul ce va rezulta din proiect va fi caracterizat de o descriere concisă a lui (manualul de prezentare sau cartea tehnică a produsului).
  • Obiectivele proiectului se obţin dintr-o însumare a criteriilor cantitative ce trebuie îndeplinite pentru a considera proiectul un succes.
Detaliile ajutătoare completează conţinutul proiectului. Enunţul conţinutului trebuie completat cu toate detaliile, documentele şi structurile, pentru a facilita utilizarea lor în alte prcese ale managementului de proiect.
Planul de gestionare a conţinutului descrie printr-un document, felul în care conţinutul proiectului va fi gestionat şi felul în care modificările vor fi identificate, clasificate şi integrate în cadrul proiectului. Planul de gestionare a conţinutului poate avea caracter oficial sau neoficial, poate fi amănunţit sau doar schiţat, în funcţie de amploarea proiectului.
Definirea conţinutului proiectului
Implică descompunerea proiectului în elemente de dimensiuni mai mici, mult mai uşor de gestionat.
definirea_continutului_proiectului.JPG


Date de intrare pentru definire conţinutului

Datele de ieşire din procesul de planificare trebuie să fie luate în considerare în special pentru impactul acestora asupra definirii conţinutului.
Datele istorice prin informaţiile referitoare la proiectele anterioare, contribuie în mare măsură la definirea cât mai completă a conţinutului. Informaţiile cu privire la eventualele erori făcute sau lipsuri ale proiectelor anterioare vor constitui un ajutor substanţial la definirea conţinutului noului proiect.
Instrumente şi metode folosite pentru definirea conţinutului
Modele de structuri descompuse ale proiectelor pot proveni din proiecte anterioare. Descompunerea include parcurgerea următoarelor 4 etape principale:
- Identificarea elementelor principale ale proiectului
- Decizia de detaliere a estimărilor şi a termenelor fiecărei etape la nivelul dorit
- Identificarea elementelor constitutive ale livrabilelor
Verificarea corectitudinii descompunerii urmăreşte :
- Dacă elementele descompuse la nivelul inferior sunt necesare şi suficiente pentru a reconstitui ansamblul;
- Definirea clară şi completă a elementelor constitutive , descompuse, la nivelul proiectului;
Date de ieşire din definirea conţinutului
Descompunerea contractuală (DC) este utilizată pentru a defini nivelul de urmat şi a se face înţeles că vânzătorul este cle care furnizează cumpărătorului. Este utilizată de vânzător pentru a-şi gestiona proiectul.
Verificarea conţinutului proiectului
Este un proces prin care părţile implicate (clienţi, cumpărători, sponsori) îşi dau acceptul oficial cu privire la activităţile şi procesele finalizate, precum şi pentru cele viitoarepropuse în proiect pentru a finaliza cu succues toate etapele.
verificarea_continutului_proiectului.JPG

Activităţile realizate se regăsesc în datele de ieşre ale aplicării planului proiectului.
Documentaţia privind rezultatele obţinute se întocmeşte pentru prezentarea produselor la care se referă proiectul. Materialele conţinute în documentaţie – planuri, specificaţii, studii tehnico-ştiinţifice, schiţe, scheme tehnice, desene, buletine de analiză – pot să difere în funcţie de domeniul şi sfera de aplicabilitate.
Instrumente şi metode pentru verificarea conţinutului
Inspecţia include activităţi cum sunt : măsurarea, examinarea sau testarea prin încercări pentru a determina dacă rezultatele sunt conforme cu cerinţele